fredag 7. august 2009

Privat?

Foto: Kow d.e. 260709 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Er parkeringsplassen ved Frogn videregående skole privat?

Her er det åpenbart foregått noe som jeg ikke har fått med meg.
Hører ikke parkeringsplassen i Holtbråtveien til den fylkeskommunale - og dermed høyst offentlige - Frogn videregående skole?
M.a.o.: Er den ikke offentlig - selv om den står til disposisjon for skolen og ikke kan disponeres av den brede offentlighet til en hver tid?
Nei, sier skiltet som advarer allmennheten. "Området er privat og håndheves etter privatrettslige regler", fortelles det.
Hvilket både språklig og logisk er lirum larum.
Man håndhever ikke et område, og "privatrettslige regler", hva er det - i denne sammenheng?
At den såkalte "private" eieren kan styre og skalte og valte etter forgodtbefinnende?
En videregående skole burde ikke la seg presentere av feil og dårlig språk.
Og ikke av intetsigende - eller i alle fall uklare - meldinger til sine eiere. Nemlig allmennheten. Eller i klartekst: Skattebetalerne. Et uttrykk jeg sjelden tyr til, men her dekker det sakens realitet.
I hvilken forstand er parkeringsplassen ved Frogn videregående skole privat? Er det et privat firma som driver plassen for skolen - og dermed for fylkeskommunen?
Det gjør i så tilfelle ikke plassen privat, men tilsier at det private firmaet innretter seg på at det er en offentlig instans som eier og disponerer plassen.
Hvis det derimot skulle vise seg at det offentlige ikke har skaffet seg eiendomsretten over området, men derimot leier parkeringsrett på et privat område av en privat grunneier som "drifter" plassen for egen regning, er saken en annen.
Men sånn er det vel ikke?
Her trenger vi en avklaring for å få de faktiske forhold på det rene. Vi vil gjerne vite hvilke rettigheter vi har.
Når kunstgressbanene kommer, blir ikke behovet for klare forhold og regler mindre.
Og skulle forholdet vise seg å være slik jeg tror det er, nemlig en plass som det offentlige eier, bør skiltingen rettes slik at den bringes i samsvar med de faktiske forhold.
Og til slutt: Setningen "Overtredelse medfører borttauing for eiers regning og risiko" er alltid like morsom - og forvirrende.
Eier av hva?
Når eierforholdet ikke er presisert, er det språklig sett grunn til å trekke slutning om dette ut fra sammenhengen. Den språklige logikken sier da at det er eier av "området" som tar utgiftene og risikoen.
Hadde det vært bilens/kjøretøyets eier som skulle betale, burde det stått - ja, rett og slett: "kjøretøyets eier", men da måtte setningen vært omformulert, og det ble kanskje for vanskelig?
Skjønt, en skulle tro at det ville være innenfor grensen av hva en videregående skole skulle klare.
Eller er det andre som har påført skolen denne tvilsomme skiltingen?
En avklaring vil være på sin plass.

Ingen kommentarer: