mandag 12. juli 2010

Planene om storhotell på Skiphelle ikke skrinlagt


Foto: Kow d.e. 12072008 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Eierne vil erstatte hotellbygget på Skiphelle med et bygg som er tre ganger så stort og har omlag 600 sengeplasser.

For et par år siden lanserte Norsk Post og Kommunikasjonsforbund (Postkom) en omfattende ombygging og utvidelse av forbundets feriested og hotell på Skiphelle.
Det nåværende hotellet på 4.500 kvm og 18 hytter skulle rives og erstattes med et nybygg på 15.000 kvm med 580 senger, bad, spa og konferanseavdeling, 17 hytter på cirka 1500 kvm og en småbåthavn for 40-50 båter.
Fylkesrådmannen likte tanken om opprusting. Bl.a. fordi det ville styrke reiselivsnæringen i Drøbak.
Han vendte likevel tommelen ned fordi prosjektet ville komme for nær sjøkanten og bli for dominerende i landskapet med en lang, sammenhengende bygningsmasse som vil være sterkt eksponert mot sjøen.
Prosjektet bør derfor omarbeides vesentlig og/eller reduseres i omfang. Mente fylkeskommunen.

Mine innvendinger
Selv gav jeg her på bloggen uttrykk for flere betenkeligheter.
Jeg skrev at Frogn kan ha nytte av et nytt hotellanlegg på Skiphelle, som med sin unike beliggenhet vil kunne bli en attraksjon.
Men jeg pekte på både hindringer i vegen og skjær i sjøen.
Og spurte:
Hvordan ivaretar planen hensynet til verneverdige kulturminner?
Hvordan vil en eventuell utbygging påvirke muligheten for å anlegge en kyststi nær vannet? Hvordan blir allmennhetens adgang til bruk av strendene, svabergene og sjøen påvirket?
Blir allmennheten - ikke formelt, men reelt - fortrengt fra stranda og strandsonen på Skiphelle?
Hvordan vil man skaffe nok parkeringsplasser til dagbesøkende? Og hotellgjester? Og brukere av småbåthavna?
Vil utbyggingen kreve dispensasjon fra forbudet mot bygging i ”100-metersbeltet”?
Hvordan vil et storhotell påvirke det visuelle miljøet? Sett fra sjøen? Fra land?
Og slett ikke minst: Hvordan skal trafikkavviklingen ordnes?
Hvem skal bekoste ny veg? Og hvor skal den gå?

Ikke skrinlagt planene
Vi har ikke skrinlagt planene, men fortsetter reguleringsarbeidet, uttaler kontorleder
Lisbeth Orre i Postkom til DrøbakNotater.
Forbundet oppfatter fylkeskommunens vedtak som positivt, og har merket seg at fylkeskommunen ønsker et storhotell velkommen.
- Men fylkeskommunen mente at prosjektet var for dominerende.
- Det har vi tatt hensyn til i de nye plantegningene.
- Hvordan er framdriftsplanen for prosjektet? Det er to år siden vi hørte noe om saken?
- Konsekvensutredningen skal være ferdig tidlig på høsten, opplyser Lisbeth Orre. Vi vil sende inn reguleringsforslag når kommunen har vurdert utredningen.

Ikke finansiert
- Så hvis fylkeskommunen og kommunen sier ja, kan arbeidet komme i gang kanskje allerede til neste år?
- Forbundsstyret har kun fattet vedtak om at prosjekt Skiphelle skal føres fram til regulering. Når det er gjort, må nye vedtak fattes, sier Orre, som kan opplyse at forbundet ennå ikke har gått aktivt ut for å finne samarbeidspartnere som kan være med å sikre et forsvarlig økonomisk fundament for prosjektet.

Føre var
Av det trekker jeg den konklusjonen at det er lang veg fram.
Men planarbeidet pågår altså. Planen om et storhotell på Skiphelle er ingen lunde skrinlagt.
Det er kommunen forhåpentlig klar over. Slik at den kan ta sine forholdsregler og være forberedt.
For som jeg skrev i forrige omgang:
”Kommunen må ikke være naiv, men skaffe seg full kontroll. Politikerne må være føre var og sørge for at regulerings- og bygningsetaten ser til at vi ikke blir utsatt for uønskede effekter eller overraskelser. Det dreier seg om sterke kommersielle interesser, og hva om anlegget selges?
Forhandlinger og samtaler med utbygger, er viktig, men muntlige forutsetninger holder ikke. Alt må stå på papiret. I klartekst.”
Jeg vil - som sikkert mange med meg - gjerne ha et presentabelt hotell på Skiphelle.
Men noen ny Lehmannsbrygge vil vi ikke ha.
Derfor håper jeg at kommunen er føre var.

Ingen kommentarer: