onsdag 9. juni 2010

Vunnet kampen?

Frognmarkas Venner har tilsynelatende vunnet et slag. Men har de vunnet "krigen"?

Frognmarkas Venner kan tilfreds konstatere at de har "vunnet kampen for bevaring av Holtskogen i Frogn" forteller Amta over nesten hele forsiden mandag 7. juni.
Her er det åpenbart noe jeg ikke har fått med meg. Eller ikke har forstått.
Jeg trodde sivilombudsmannen hadde invendinger mot prosedyren. Ikke realiteten.

Konsekvensanalyse
I sitt utrettelige arbeid for å hindre næringsutvikling på Måna og i Holtskogen har Frognmarkas Venner klaget på flere forhold. Bl. a. på at kommunestyret har fattet sitt vedtak uten en tilfredsstillende konsekvensanalyse.
Vi har utredet konsekvensene i den grad det er ønskelig og nødvendig, mener det politiske flertallet i kommunestyret.
Enig, uttaler fylkesmannen på vegne av staten.
Uenig, sier sivilombudsmannen på vegne av den samme staten og ber om ny behandling.

Tett samarbeid under vegs
Å prosedere mot sivilombudsmannens konklusjon, er å slåss mot vindmøller.
Akkurat som fylkesmannen, må kommunen - om det kjennes rimelig eller urimelig - ta uttalelsen til etterretning, behandle saken på ny, og oppfylle de prosedyrekravene sivilombudsmannen stiller.
Det gjør man best ved å ta sivilombusmannen på ordet og holde ham orientert ved å samarbeide tett med ham under arbeidets gang.
Skulle det så vise seg at sivilombudsmannen er ute etter en annen konklusjon - altså en annen politisk vurdering enn den det politiske flertallet ønsker - er det grunnlag for oppvask. Men først da.

Visste ikke hva det gjorde?
Sivilombudsmannen føler seg øyensynlig ikke sikker på at flertallet visste hva det gjorde da det vedtok utbygging.
Det er ikke noe saklig grunnlag for å tro at det politiske flertallet ikke har veid for og i mot samt vurdert og tatt hensyn til konsekvensene når de mente at det var riktig å fatte et vedtak som de ganske sikkert forstod ville vekke frenetisk motstand i enkelte miljøer.
Men konsekvensutredningen er ikke formalisert i tilstrekkelig grad, mener sivilombudsmannen.
Det er selvfølgelig mulig at mangelen på kartlegging av konsekvensene kan ha påvirket realitetsavgjørelsen.
Men sannsynlig er det ikke. De forskjellige synpunktene skyldes ikke forsømte formaliteter, men reell politisk uenighet. Som vil være den samme. Uansett utredninger.

Sivilombudsmannen alene
Det er tankevekkende at så vel politikerne og rådgiverne i kommunen som spesialistene hos fylkesmannen vurderte saken annerledes enn sivilombudsmannen.
I byråkratiet er det å oppfatte som at kommunen og fylkesmannen tok feil. Og at sivilombudsmannen har rettet opp den feilen de gjorde.
Men i realiteten kan det jo være slik at det er sivilombudsmannen som rir prinsipper og legger vekt på formaliteter som ikke er av reell betydning for sakens utfall.
Men som fører til merarbeid og merkostnader for så vel den lokale administrasjonen som for utbyggerne som - får man tro - ikke har tapt saken slik Amta mener, men har fått beskjed om å flytte brikkene sine tilbake til start.
Og begynne på ny.
I mens fyller Vestby kommune opp med næringsvirksomhet som kan sikre kommunen inntekter og innbyggerne arbeid i uoverskuelig tid framover.

Ingen kommentarer: