mandag 27. februar 2012

Oslofjordtunnelen: Stengninger, skilt og regler

Foto: Statens Vegvesen
Klikk på bildet for å se større versjon

Oppdaterte regler for kjøring i Oslofjortunnelen. Men er skiltet tydelig nok til å bli lest - og forstått - i fart?

Fra i dag av kan tunge kjøretøy som ikke er lengre enn 12 meter, kjøre lovlig gjennom Oslofjordtunnelen. Frakt av farlig gods gjennom tunnelen er fortsatt forbudt.

Uegnede skilt
Reglene for bruk av tunnelen er gjort kjent gjennom skilting.
Jeg har sett klarere skilt.
I går kjørte jeg på E6 og passerte et skilt som gav opplysninger om tunnelen.
Jeg tror neppe at personer som kjenner til tunnelen og de restriksjonene som er innført, får med seg informasjonene på skiltet.
Til det er skiltet for lite og uklart.
Derimot er det sikkert at bilførere som ikke har særlig kjennskap til omstendighetene omkring tunnelen, ikke fatter budskapet.

Distraherende
Resultatet er at sjåførene blir distrahert fordi de blir sittende og lure på hvilken informasjon skiltet egentlig gav, og hvilke opplysninger de gikk glipp av.
Skiltet egner seg m.a.o. ikke til å gi informasjon til passerende.
Skiltet er av en slik art at man må stanse og studere det, for å få med seg budskapet.
Jeg hadde med kamera, men stanset ikke og tok bilde.
Stans på stedet ville vært livsfarlig!

Opplysningstavler
Vegvesenet opplyser at det ved veger i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold skal settes opp 22 tavler som gir opplysninger om reglene for kjøring i tunnelen.
Det er utmerket.
Forutsatt at tavlene er store og tydelige nok til at de forbipasserende kan lese dem og få med seg budskapet.
Eller at tavlene plasseres på steder hvor det er mulig å stanse og ta budskapet nærmere i øyesyn.
Skal de vegfarende stanse, må tavlene varsles i god tid slik at bilistene får mulighet til å områ seg og bestemme seg for å kjøre av vegen og stanse.

Lavt gear
Faren for brann i biler som befinner seg i tunnelene, og som skyldes varme bremser eller overopphetet motor, vil med all sannsynlighet reduseres ved lav gjennomsnittshastighet.
Farten i tunnelen bør derfor ikke være høyere enn 60 km/t.
Selv om jeg har kjørt like under fartsgrensen, er jeg ved flere anledninger blitt tatt igjen av vogntog som har blinket og tutet for å kunne øke farten fram mot stigningen på veg ut av tunnelen.
Sunt folkevett og trafikkvett følger ikke automatisk av tildeling av sertifikat.
Dessverre.
Kjøringen i tunnelen må derfor kameraovervåkes kontinuerlig.
Fartsovertredelser og forårsaking av farlige trafikksituasjoner må kunne dokumenteres, og må føre til inngrep - og om nødvendig påtale.

Tunnel for tungtrafikk
For lastebilnæringen og næringslivet har utestengelsen av de store kjøretøyene fra tunnelen ført til store problemer - og økonomiske tap.
Også miljøet har vært skadelidende.
Både i Oslo og rundt de alternative vegene på begge sider avfjorden.
I tillegg har tunnelselskapet og det offentlige tapt store beløp i form av vegutgifter og manglende inntekter fra tunnelen.
Nedbetalingen er blitt forsinket.
Og bilister flest får svi fordi passeringsavgiften må beholdes lengre på grunn av sviktende inntekter.

Flere kontroller
Etter som det nå innføres restriksjoner på lengden på kjøretøyene som benytter tunnelen, vil lengden bli registrert.
Politiet og vegvesenet vil dessuten utføre hyppige kontroller for å sikre at skiltingen følges.
Elektroniske og manuelle kontroller er bra.
Man gambler ikke med sikkerheten, og det er ingen grunn til å overlate til de minst ansvarsbevisste å bestemme graden av trygghet.
Kontroller fremmer sikkerheten.

Useriøst
Hvis det nye forbudet ikke blir respektert, vil dagens skilting med forbud for alle kjøretøy over 7,5 tonn igjen bli gjeldende, opplyser Vegvesenet.
Altså: Hvis noen ikke følger reglene, men utsetter seg selv og andre for fare, skal alle straffes.
Også de som kjører lovlydig og forsiktig.
Samt næringslivet og miljøet.
Og privatbilister som må fortsette å betale for tunnelpassingene i lengre tid fordi inntektene svikter.
Dette er ikke seriøs politikk.

La synderne svi
Synderne skal tas.
Og de må gjerne betale dyrt for sin brøde.
Men å stenge tungtrafikken ute på ny, er flytte problemene fra tunnelen til alternative veger.
Og å legge ulemper og byrder over på andre.
F. eks. en hardt belastet hovedstad.
Det er ingen løsning.
Det er å feie problemet under teppet i stedet for å gjøre rent.
La synderne svi, men la tunnelen være åpen!

Ingen kommentarer: