mandag 7. februar 2011

Bedre renovasjon, eller ...?


Foto: Kow d.e. 06022011 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Hvorfor endre noe som fungerer? Og hvem tjener på endringene? Miljøet? Forbrukerne? Renovatøren?

Ski Høyre vil i følge avisene vite mer om fordelene og ulempene ved den foreslåtte renovasjonsordningen, før partiet tar standpunkt.
I lokalpressen har partiet fått støtte av bl. a. Jan B. M. Strømme fra Frogn som peker på svakheter ved nyordningen.

Mer bærekraftig?
I svar til Strømme hevder daglig leder i Follo Ren IKS, Runar Jacobsen, at den avfallshåndteringen som Follo Ren har foreslått, er bedre for "klima, helse og miljø" og dermed mer "bærekraftig".
Bærekraftig er et tomt honørord som ikke forteller noe, hvis det ikke belegges med konkrete eksempler.
Hvordan er den foreslåtte ordningen mer "bærekraftig"?

Mindre søppel?
Den nye ordningen skal bl. a. redusere avfallsmengden. Hevdes det.
Jacobsen forteller ikke hvordan.
Det blir ikke mindre søppel av at avfallet legges i dunker i stedet for i sekk. Bortsett fra at selve sekken forsvinner.
Men vi har vel teknologi som kan gjøre sekkene optimalt nedbrytbare?
Ikke blir det mindre søppel ved at det "kildesorteres" heller - hvis alt avfallet fortsatt kastes.
Mindre avfall får man ved tiltak over for næringslivet, ved at forbrukerne bevisstgjøres og lærer å unnvike unødvendig emballasje m.v. - og ved at de som kan, komposterer avfall som kan formuldes.
Hvordan den nye ordningen skal gi mindre avfall, kunne være interessant å få vite.

Ombruk
Follo Ren skal stimulere til ombruk - hvis jeg forstår Jacobsen rett.
Men hvordan?
Bidrar overgangen fra sekk til avfallsbeholder til ombruk?
Min familie i Sarpsborg benytter avfallsbeholdere. Min kjennskap til ordningen skriver seg derfra.
Så vidt jeg kan skjønne, er det ingen sammenheng mellom de overordnede målene som Jacobsen nevner, og de ordningene han foreslår at politikerne i medlemskommunene skal innføre.
Hvis Jacobsen vil overbevise meg om det motsatte, er jeg lutter øre.
Bloggen er åpen.

Materialgjenvinning
Jeg er for gjenvinning.
Vår husholdning leverer nesten ikke søppel.
Vi sorterer fra papir, drikkekartonger, glass, metall og plastikk - og komposterer alt som kan komposteres. Vi har varmkompost og kaldkompost.
Til og med aska fra vedovnen bruker vi. I hagen.
Men hvordan fremmer overgangen til avfallsbeholdere gjenvinningen?
Hvis jeg skal ha to avfallsbeholdere, og Follo Ren fjerner returpunktene, hvordan kan jeg da sørge for gjennvinning?
Blir det ikke bare papiret som sorteres fra i hjemmene? Resten blir vel overlatt til sentralisert mekanisk sortering?
Hvordan skjerper det folks bevisshet?
Og hvis ikke alle sorterer innenfor dagens ordning selv om de er pålagt å gjøre det - og det gjør de nok ikke - kan man ikke likevel kjøre det innleverte søplet gjennom sorteringsanlegget slik at man får tak i det gjenvinnbare som er kastet i søpla?
Den nye ordningen forutsetter jo sentralisert utskilling. Hvorfor kan ikke det gjøres med dagens søppel?
Må man ha alt, eller ingen ting?
I tilfelle: Hvorfor?

Energiutvinning
Follo Ren vil brenne restsøpla og bruke varmen og gassen.
Da går jeg ut fra at det finnes tilgjengelig renseteknologi som hindrer forurensning av luft, jord og vann?
Ved produksjonen. Og ved bruken av den frigjorte energien, f. eks. gassen.
Hvor "ren" blir "biogassen" fra forbrenningsanlegget?

Arbeidsmiljø
"Sekkerenovasjon øker riskoen for utvikling av arbeidsrelaterte muskel og skjelettlidelser," hevder Jacobsen.
Slik innsamlingen er arrangert i dag, er dette sikkert riktig. Men må det være slik?
Må renovasjonsmannskapene bruke biler med høye lasteplan og høye hekker som de må løfte og kaste sekkene opp i?
Er det ikke mulig å konstruere biler med lavt ilegg og hydraulisk lift som kan løfte sekkene fra gateplan?
Sekkene bæres i dag ikke fra søppelstativet til bilen. De slepes.
Kunne man ikke bruke sekketralle? Både ved manuell frakt av sekken til bilen, og ved hydraulisk løfting opp i avfallsskverna?

Dyrere
Den foreslåtte ordningen blir dyrere for husholdningene enn den ordningen vi har i dag.
Hvorfor?
P. g. a. forbrenningsanlegget?
Hvorfor skal det bygges forbrenningsanlegg i Vestby?
Er det ikke overskuddskapasitet andre steder? F. eks. i Oslo?
Vil ikke den mest "bærekraftige" løsningen være å satse på større sentrale eller regionale anlegg som har underlag stort nok til å holde seg ajour med den teknologiske utviklingen med sikte på å utnytte "søppelressursen" optimalt og på å unngå forurensning?

Døgnflue?
Hvor sikkert er det at investeringene i nytt utstyr hos husholdningene og byggingen av et forbrenningsanlegg i Vestby, ikke vil vise seg å være en døgnflue?
Hvor sansynlig er det at forbrenningsanlegget vil være økonomisk i stand til å holde tritt med den tekniske og teknologiske utviklingen?
Og hvor sikkert er det at vi "produserer"søppel nok til at verket vil "lønne seg"?
Hva sier analysene? Og kalkylene?
Får vi en dyrere - men ikke bedre - ordning som må endres om kort tid fordi forutsetningene svikter?
Her er det mange spørsmål som det bør gis tilfredsstillende svar på før politikerne på våre vegne treffer avgjørende beslutninger.
Eventuell overgang til ny renovasjonsordning trenger - slik Ski Høyre og Jan B. M. Strømme har hevdet - ytterligere avklaring og gjennomtenkning.
Dette virker ikke betryggende.

1 kommentar:

Thore Vestby sa...

Det er bra at innbyggerne engasjerer seg, det er bra at det stilles spørsmål. Foreslåtte løsning, Kretsløp Follo, utsettes for en solid etterprøving og det er veldig bra. Skulle faktisk ønske at innbyggerne var like engasjerte på flere områder. De fleste av leserbrevenes spørsmål ligger besvart i første del av saksframlegget. Ski Høyre stiller dypere og relevante spørsmål. Noen av svarene ligger også her i framlagte sak, men lenger inn i vedleggene. I alt snakker vi om flere tusen sider og det er ikke å forvente at selv et kommunstyremedlem leser alle sidene. Tidlig neste uke får Ski kommune svar på alle spørsmål som er stilt fra administrasjonen og Ski Høyre. Jeg har stor tillit til at de vil vise at Follos innbyggere vil få en billigere og mer miljøvennlig løsning enn resten av Norge. Desverre har store aktører i Norge - og Norden de siste årene valgt et system som er både dårligere og dyrere, f.eks. Oslo. De siste månedene har renovasjonsskandalen vært gjenstand for flere hele forsider i både Dagsavisen og Aftenposten. Nå forsøker Oslo å forhindre at Kretsløp Follo realiseres. Da er det nemlig sannsynlig at vår søppel går til den stooore, overdimensjonerte, skandalepregede ovnen som bygges på Klemetserud og våtbiogass-anlegget på Nes. Da vil kostnadsskandalen ikke forverres vesentlig, men kun miljøet - i en genersjon eller to.
Mao. vesentlig dyrere for Oslos innbyggere, for Bærums og for Follos OG redusert gjenvinning og lekkasje i kretsløpet.

Inv.kostn.
Oslo: 2 600 mill. (600' innb.)
Follo: 160 mill. (100' inn.)

Avgift per husstand
Oslo: dobling
Follo: reduksjon

Miljø
Oslo: forverring
Follo: forbedring