tirsdag 2. november 2010

Ny rådmann


Store oppgaver venter Frogns nye rådmann, Harald K. Hermansen, som inntar den administrative kommandobrua 1. februar neste år. (Foto: Ullensaker kommunes nettside.)

Rådmenn kommer - og går.
Hvor mange rådmenn kommunen har hatt siden Einar Saxebøl slapp roret og forlot skuta, har jeg ikke tall på.
Men det er blitt en del. Flinke folk som etter en tid har funnet at gresset er grønnere andre steder.
Nå kommer en ny kost - eller svaber, som det vel bør hete i kystkommunen Frogn.
Harald Karsten Hermansen, heter han.
Han er 50 år gammel, bor i Oslo og er kommunaldirektør for "plan, eiendom og teknisk drift" i Ullensaker kommune. Erfaring fra kommunal forvaltning har han altså.
Hermansen fikk jobben av kommunestyret mandag. Han tiltrer 1. februar neste år.

Bør bli lenge
– Frogn er en spennende kommune, og jeg gleder meg til å ta fatt, uttaler den nye rådmannen til ØBs nettsted badebyen.no.
La oss håpe at begeistringen holder seg, og at han blir lenge.
Opparbeidet, personlig kjennskap til og kunnskap om den kommunen og de innbyggerne en rådmann skal være administrativ leder for, er en forutsetning for kontinuitet og kvalitet i forvaltningen.
Viktig er det også at rådmannen kjenner, respekterer - og tar hensyn til - rollefordelingen i kommunens ledelse. At han m.a.o. vet hvem som skal gi godt begrunnede råd, og hvem som skal fatte de politiske beslutningene.
At det å få flertallet mot seg ikke er et prestisjetap.
Og: At han skal være "alles mann" og verken "tilhøre" dem som er i posisjon eller opposisjon.

Boliger og arbeidsplasser
Frogn har mange utfordringer.
Helt fra Drøbak og Frogn var egne kommuner, har politikerne vært uenige om behovet for arbeidsplasser i kommunen.
Den debatten pågår i dag også. Med full styrke.
Noen mener at vi bør overlate "nedbyggingen" og ulempene til andre, mens vi selv bevarer vår kommune som en grønn lunge.
Det er en lite solidarisk holdning.

Balansert utvikling
Frogn kommune og menneskene som bor - og i framtiden skal bo - her trenger arbeidsplasser.
Og vi trenger boliger. Frogn må ta sin del av omkostningene ved utviklingen.
Her har det politiske flertallet hittil ført klar tale.
Frogns rådmann skal fungere i spenningsfeltet mellom ønskene om utvikling og bevaring, og veilede politikerne slik at de kan fatte fornuftige balanserte vedtak som ivaretar behovet for boligområder og arbeidsplasser uten at dette i unødvendig grad går ut over miljøbevarende grøntarealer og mulighetene til å dyrke friluftsliv i nærmiljøet.
Rådmannen vil bli forsøkt satt under press. Fra flere hold.
Å motstå press i en liten kommune hvor "alle kjenner alle", kan koste.
Men det må til.
Hvis rådmannen skal bevare troverdighet.

Enestående "tettsted"
I Frogn kommune ligger det et enestående "tettsted".
Et levende, kystkultursenter som jevnlig utsettes for mange slags påtrykk og påkjenninger. Fra ulike hold. F.eks. fra utbyggere og arkitekter med stor selvbevissthet, men med begrenset sans for historie og bygningskultur.
I Frogn trenger vi en rådmann som er instilt på og innforstått med at den gamle kyst- og kulturbyen Drøbak skal forvaltes på grunnlag av stedets egne forutsetninger.
Det betyr at rådmannen og hans stab må stå i mot påtrykk fra personer som vil fremme egne interesser - f. eks. å tjene penger - på å bruke Drøbak som kulisse for større og mindre utbyggingstiltak som bryter med stedets stil og historie.
Og det betyr at rådmannen - og hans stab - stadig må ta initiativ over for politikerne for å føre utviklingslinjene videre; dvs. ivareta og utvikle den egenartede, historiske perlen som Drøbak er, i samsvar med de historiske forutsetningene og aktuelle utfordringene.

Velkommen
Den nye rådmannen ønskes velkommen til Frogn - og Drøbak.
Rådmannens funksjon i lokalsamfunnet kan sammenliknes med den losen har på en stor skute i trangt og vanskelig farvann.
Den nye rådmannen kommer - i likhet med sine forgjengere - ikke for å ta del i en lystseilas.
Men for å møte utfordringer og løse problemer.
I dette arbeidet vil han møte motgang og frustrasjoner. Og medgang og tilfredshet.
Det gjelder å tåle begge dele uten å miste perspektivet, det mentale overskuddet og evnen til å gå løs på stadig nye utfordringer med friskt mot og entusiasme.
Det Frogn kommune nå trenger er administrativ kontinuitet.
La oss håpe at den nye rådmannen kan gi oss det.

Ingen kommentarer: